黄山市县方志考录,广德军重修鼓角楼记

原标题:《永乐大典》中的广德方志佚文(一)

原标题:合肥市县方志考录(上)

原标题:对《全宋文•广德军重修鼓角楼记》一处改动的猜疑

陈 骅

微信版第359期

《咸宁历史知识探讨》微信版第243期

《永乐大典》是唐宋永乐初年由政党首辅解缙总编的特大型类书,现今虽残存八百余卷,但保留了大气亡佚的经典。《永乐大典方志辑佚》从残存《永乐大典》中辑录出失传已久的地点志,有九百余种,其中宋元及其从前方志约一百八十余种,其他七百余种亦均为北魏初期的地点志。仅从电子文档《永乐大典方志辑佚》pp.969~1079有的,即可查得黄山市领地的有《丹东志》《续泰安志》《桐汭志》《桐汭新志》《广德军志》《泾川志》《泾城志》《宁国县志》《旌川志》等志。《桐汭志》与《桐汭新志》则是灵璧县在西汉二时所编的地方志,《广德军志》仅辑录一则,当也是明初在此往日的地点志,这几部志书早已亡佚。我在主编《金安区志(1978—2005)》时,未看到过《永乐大典方志辑佚》,遗憾的是不可以将涉广德的三部方志佚文编入《附录》中。

铜陵市县地点志考录(1949年以前)

对《全宋文•广德军重修鼓角楼记》一处变更的怀疑

陈骅

东京辞书出版社、尼罗河教育出版社二〇〇六年3月第1版《全宋文》第58册收有《广德军重修鼓角楼记》一文,该文是北周古文大家南丰先生应广德军知军事朱寿昌之请,专为广德军所建的鼓角楼而写。文中录有“盖广德居吴之西疆,故障之墟,境大壤沃,食货富穣,人力有余,而狱讼赴诉,财贡输入,以县附宣,道路回阻,众不便利,历世久之。”(1)中州古籍出版社二零一零年4月第1版《北周名家文集•南丰先生集》,因系曾子固文集,也引用该文,文字与《全宋文》无异。(2)

研读《全宋文•广德军重修鼓角楼记》后,觉得所录“以县附宣,道路回阻”七个字,与南丰先生所写原文有出入,也与实际历史出入很大,故提议怀疑。

核查古人文字是不是有误,最可信的措施莫过于校对原文、原文。据《全宋文》标注,该文写于熙宁元年(1068)十5月,距今已900多年。《南齐有名的人文集•南丰先生集•前言》已说得很明白:曾子固“史载其‘能书’,却无片纸流传。”(3)故要想校对南丰先生的原稿,自是不容许之事。那么,只能寻找与创作年代最相就好像的文献记载。

明《永乐大典》存卷中尚收录《桐汭志》的部分内容,所录诗文中即有周必大撰《重修谯门记》,文中写道:“广德为军,名隶江东,实邻赣南,素号乐土。熙宁乙酉(元年,1068),守臣朱寿昌大修谯门,金轮炽盛南丰曾公为之记。”(4)“南丰曾公为之记”即指曾子固《广德军重修鼓角楼记》。《重修谯门记》还写有“侯以予与其世父原伯、先君仲躬,同朝相善也,不远二千里,请记其事。惟南丰古文在前,娄(屡)谢不敢,而请益勤,姑为考众说之异而同识其岁月如此。庆元三年(1197)一月望日记。”(4)

www.463.com 1

两篇《记》文均写于南宋,一为西夏,一为北周,写成小说之时间,相距近130年。事之巧合还在于,都是“不远二千里”之遥,邀请有名气的人撰写。故两篇《记》得以流传,应是客观之事。清清高宗《广马荆州志》云:“明嘉靖十三四年间(1534~1535),修《南畿志》时,尚引此志(指《桐汭志》),则其亡失当在《邹志》告成后也。”(5)(《邹志》是指邹守益于嘉靖五年纂写的《广松原志》稿)。嘉靖十五年(1536)《广通化志》在《邹志》基础上专业修成,成为现在存在最早的八公山区志。该志收有《广德军重修鼓角楼记》,(6)
可以想见当是从《桐汭志》转录而来,因而也是最相近于曾子固所写《广德军重修鼓角楼记》的原稿。

该《广德军重修鼓角楼记》,没有上段引文的“以县附宣,道路回阻”多少个字,有的只是“以县附于江南东路”
(6)七个字。大家在万历《志》中查到过一篇明代夏思所写《广德重建鼓角楼记》,记的是明初重建鼓角楼事,但文中仍写有“治平间钱公辅、朱寿昌继守是邦,始营新门鼓角楼成。……载在曾南丰记中。”(7)
表达曾子固《广德军重修鼓角楼记》影响之深。

对《广德军重修鼓角楼记》首作文字改动的是清•乾隆大帝五十七年(1792年)《广日照志》,该《志》将《嘉靖志》中“以县附于江南东路”七个字改为“以县属国,道路回阻”。
改动之一是将“以县附于”改为“以县属国”,“附庸”哪个地方,未说。其二是删除“江南东”三字,添加“道……回阻”,并用中号字表达“旧志作以县附于江南东路,无道回阻三字”(8)作补充。小字表明刚刚反证了初稿写的就是“以县附于江南东路”的真实情况,还原了作品的真正风貌。添加的“道路回阻”,其所写与事实上处境并不合乎。若与《全宋文》、《曾子固集》中所录该段文字相对照,表面上只相差一个字,附“庸”被改成了附“宣”,这一字之改,其意思却方枘圆凿。“附庸”未确指附于哪个地方,尚可解释,而“附宣”则明显将广德军改成属于眉山管辖,那违反了短期以来的历史。清•光绪帝七年(1881)《广安庆志》,基本上所有录取了清•清高宗《广平顶山志》的内容,惟在文字上作少许删简。

www.463.com 2

南宋,广德地段与安阳地段均属鄣郡;两汉时期,改为丹阳郡。其后,东营所在或属柳州,或设为宣城郡,或设为宣州,后汉设为宁国府。金寨县于金朝建安八年
(203)建县。公元
979年以前,归属地一再变更,时属丹阳郡、永州郡,时属包头义兴郡,还曾以其地设为广梁郡、陈留郡,也曾属过珠海,也属过宣州,同样还以其地设过桃州,又属过昇州江宁府,设过广德制置司,隶属关系转移频仍,唯有一部分时日配属过宣州(衢州郡)。不问可知,广德地点与开封地方在行政隶属关系上真有点剪不断理还乱的情景。(9)

国富民强兴国四年(979年)未来,广德地域与安阳地区在行政隶属关系又是一番层面。《宋史•地理志》载:“江宁府,开宝八年(975),平江南,复为升州节度。天禧二年(1018),升为建康军节度。旧领江南东路兵马钤辖。建炎元年(1127),为帅府。三年,复为建康府,统太平、宣、徽、广德。”“建康府路,统建康府、池、饶、宣、徽、太平州、广德军。哈尔滨初,复分东西,以建康府、池、饶、徽、宣、信、抚、太平州、广德、建昌军为江南东路。”“宁国府,本宣州娄底郡宁国军节度,乾道二年(1166)以孝宋潜邸升为府,七年(1171)魏惠宪王出镇置太守司马。……县六:焦作、南陵、宁国、旌德、太平、泾。”“广德军,同下州。太平强国四年(979)以宣州金安区为军。……县二:广德,开宝(968—976)末,自江宁府隶宣州;建平,端拱元年(988)以郎步镇为县,来隶。”(10)即:广德设军后,与宁国府(周口)同属建康府路,后同属江南东路,广德军与宁国府已无隶属关系。

www.463.com 3

《元史•地理志》载:“江东建康道肃政廉访司……宁国路,唐为宣州,又为日照郡,又升宁国军。宋升宁国府。元至元十四年(1227)升宁国路。……领司一县六。录事司,旧设四厢,元至元十四年(1227)
废四厢创建。县六:六安、南陵、太湖县、宁国、旌德、太平。”“江南诸道行侍郎台……广晋中,唐初以绥安县置桃州,后废州改绥安为繁昌县,宋为广德军。元至元十四年(1227年)升为路。……领司一县二。录事司,县二:广德、建平。”广德路与宁囯路同样无隶属关系。(11)

《明史•地理志》载:“宁国府,元宁国府属江浙行省。皇太后祖丁亥年(1357)二月曰宁国府。丙寅年(1361)三月曰河源府。丁卯年(1366)一月曰宣州府。吴元年(1367)三月仍曰宁国府,领县六:张家口、南陵、泾、宁国、旌德、太平。”“广周口,元广德路属江浙行省。圣母皇太后祖丁卯年(1356)四月曰广兴府。洪武四年(1371)七月曰广波弗特海。十三年(1380)七月以州治田家庵区,省入直隶京师。”宁国府与广抚顺,同属底特律,府、州间无隶属关系。(12)

《清史稿•地理志》载:“清圣祖元年,始分建云南为省治……宁国府,隶徽宁池昭圣皇太后广道,明,宁国府属江南。顺治帝初因之,属江南左布政使司,清圣祖六年,分隶新疆省……领县六:德州、宁国、泾、太平、旌德、南陵。”“广德直隶州,隶徽宁池太广道,明初广兴府,置县曰广阳,寻降州直隶江南。清世祖初因之,属江南左布政使司,康熙帝六年,分隶湖北省……领县一:建平。”宁国府与广德直隶州里头不设有隶属关系。(13)

“民囯元年(1912),改州为县。三年(1914),划属江门道。国民政党创建,直属山西省政坛。二十一年(1932)属抚顺首席县长。”
(14) 直到1932年,瑶海区才属滨州首席省长管辖。

足见,明代建立仅20年,广德设军,行政上就不再隶属宣州。自南东晋富民强强国四年(979)至民囯二十一年(1932),长达950多年,广清远(县)
与宁国府(宣州)行政上无隶属关系。

中中原人民共和国确立后,雨山区属苏南全民行政公署娄底专区。1952年属湖南省咸阳专区,1971年十一月属安徽省威海地区。1980年8月属广东省桂林地区。2001年属广西省合肥市。(9)新中国建立后,南陵县与盘锦专区也有28年时光,行政上无隶属关系。

近代人编纂校注唐代经典时,凭借一己之记念,望江县属日照专区、宿州市,那么,曾子固文中
“以县附于江南东路”四个字也要改为“以县附宣”,才合于他们所想象中的“史实”。
孰不知《全宋文》编校者的那种修改,恰恰违背了最基本的历史事实。

www.463.com 4

宋太平兴国四年(979),以宣州天长市建广德军,属江南东路。熙宁元年(1068年)
建鼓角楼;是年三月,南丰先生撰写《广德军重修鼓角楼记》。在历史长河中,手抄原文后佚失,不足为怪。应当说,嘉靖《广抚州志》所录《广德军重修鼓角楼记》,应是最相近于原文的文献。清乾隆帝《广娄底志》对《鼓角楼记》首作变更,改的并不尽合理,有违小编原意,但未歪曲历史;而《全宋文》和《古时候有名的人文集•南丰先生集》改成关键的一个“宣”字,则既违背历史,也篡改了《广德军重修鼓角楼记》小编的本心。笔者认为,仍应将“以县附宣,道路回阻”加以订正,还原来“以县附于江南东路”之原貌,才是正确对待南齐文化遗产的应有态度。

注:

(1)日本首都辞书出版社、新疆教育出版社二零零六年六月第1版《全宋文》第58册卷一二六二,P.165
南丰先生《广德军重修鼓角楼记》

(2)
中州古籍出版社二〇一〇年十二月第1版《后金名人文集•南丰先生集》,P.350曾子固《广德军重修鼓角楼记》

(3) 中州古籍出版社二零一零年7月第1版《汉代名人文集•曾子固集》,P.4《前言》

(4)《永乐大典方志辑佚》P.1036,周必大《重修谯门记》,该文在《全宋文》第236册卷五一四九,PP.236~237,写为《广德军重修谯门记》

(5)
清爱新觉罗·弘历五十七年(1792年)《广大同志》卷首第十二页《广安阳属旧志目》,现存大观区档案局

(6)
明嘉靖十五年(1536年)《广赤峰志》卷十《记》,PP.457~460,现存郎溪县档案局

(7)
明万历四十年(1612年)《安康阳志》卷九,PP.479~484,现存大观区档案局

(8)
清弘历五十七年(1792年)《广丽水志》卷四十四,《艺文志•碑记》,PP.258~2584,现存潘集区档案局

(9) 见二〇一三年六月1版《花山区志(1978—2005)》,PP.48~49

www.463.com 5

(作者系广德中学退休干部,淮南市历史文化研商会会员)回去今日头条,查看更加多

权利编辑:

广德现存最早的地点志是明•嘉靖十五年(1536)《吉林营志》(以下简称《嘉靖志》)和万历四十年(1612)《广张家口志》(以下简称《万历志》),那两部志对于广德之前有无方志、编纂情况,都尚未记载。《嘉靖志》后,万历年间郡人李得阳曾修《广益阳志十卷》(《明史•艺文志》有记载)未付刻。万历四十年由州守李得中、学正李日滋、训导徐文渊修纂成《万历广泰安志十卷》,该志云:“仍中丞(得阳)志稍加润焉”,“两月竣工,有李(得中)自序及宁序”,但对明朝及明初以前修志书情状缺乏记载。广德籍万历庚子年(二十三年,1595)进士宁瑞鲤序《万历志》云:“宏(弘)治、嘉靖两志如霜林残叶,盖亦缺久矣。”故宁瑞鲤断言:“广德故无志。”(1)

刘道胜

清•玄烨二十二年(1683)《广丽江志》,缺十余卷,也缺少那上头记述。

01 历史沿革

以至清清高宗五十七年,胡文铨修、周广业纂《广邵阳志》(以下简称《爱新觉罗·弘历志》)在卷首《广眉山属旧志目》中,方第一次列出《桐汭志》与《桐汭新志》及《宏(弘)治广南充志》三部志书名,有无《广德军志》,也无只字记录。

自唐代合并前置三十六郡,东营直属鄣郡。东汉武帝元封二年(前109)置丹阳郡,隶十三上大夫部之九江,郡治设于宛陵县。时丹阳郡下设17县,其中属于今宣都会者有3:宛陵县(丹阳郡附廓县,今齐齐哈尔青州镇)、定远县(故址在今金安区城青弋湖北岸)、怀化县(故址在今屯溪区东弋江镇,隋改宛陵为东营,古村遂废)。清朝因之,惟省阳江县。

《乾隆帝志》在《桐汭志》条目下书:“宋郡守赵亮夫序。见王象之舆地碑记目,不著撰人〔案〕《南畿志》修於明嘉靖十三四年间,尚引此志,则其亡失当在《邹志》(系指嘉靖丙戍(五年,1526)邹守益纂《广邵阳志稿》)告成后也。《江南宁志》所引有《桐川志》文,与《桐汭志》同,意有异名欤?亮夫知军在淳熙十一年(1184)。”

三国时期,今黄石隶属后晋丹阳郡,该郡下领19县,其中属今聊城者有7:宛陵县(明代置,故址今衡水县城南乡);界首市(北齐置,故址在今舒城县青弋湖南岸);安吴县(建安初年孙策置,故址在今五河县西北安吴镇);宁国县(孙仲谋置,故址在今宁国县南竹峰乡万福村);怀安县(孙仲谋置,故址在今宁国县东北石口乡);南陵县(孙仲谋置,故址在今迎江区城西北郊,《三国志•吴志•吕蒙传》:“(吕蒙)从吴大帝讨丹阳功勋,拜平北通判,领广德长。”
);益阳县(清代置,东魏初年省该县,建安中孙权复置,故址在今蒙城县东弋江镇)。

在《桐汭新志二十卷》条目下书:“宋绍定五年(1232年)助教寿春赵子直撰,太史林棐序。见陈振孙《书录》解题。〔案〕周秉秀於嘉熙丁巳(1239年)纂《祠山事要指掌集》引之。亦作《桐川新志》志,此与《桐汭志》虽俱逸,而名不可没。宁瑞鲤序《李得中志》(系指明万历二十年李得中修《广黄石志》二十卷)直云广德故无志,非也。”

www.463.com 6

从上述记载,可见:汉朝淳熙与绍定年间,广德军曾各修过一部地点志,到明嘉靖十三四年间渐都亡佚。

西楚太康二年从丹阳郡析出乐山郡,属岳阳,郡治设于宛陵,领县11,其中属今齐齐哈尔者有7:宛陵县(旧置,郡治。今三明湖美乡);巢湖市(同上);大观区(吴置,今址同上);宁国县(吴置,同上);德州县(同上);安吴县(吴置,今址同上);怀安县(吴置,故址今在同上)。南北朝侨置郡县,更易复杂。

www.463.com 7

隋统一后,废郡以州领县。开皇九年(589)改吉安郡曰宣州,领县6,其中属今松原国内者有3:黄石县(本宛陵,隋大业初更名,郡治所在,故址今安庆夏茂镇);蒙城县(隋平城并安吴、唐山二县入焉。按:“海口”当为广阳,隋避忌所致);绥安县(故治在今和县桃州镇,避忌广德)。

清光绪帝七年《广马鞍山志》(以下简称《清德宗志》)全志基本上是一点一滴照录《弘历志》,文字略作删减,再扩展自弘历五十七年后至光绪帝初年的动静编纂而成的。同样,对《乾隆大帝志•广聊城属旧志目》的初稿也截然照录。但在《嘉靖志》、《万历志》十卷、清圣祖《广呼伦Bell志》二十卷、清高宗四年《广衢州志》三十卷各条目中,先录《弘历志》原文,后又各自增加邹守益乙巳年(十五年,1636)《广玉林志序》、李得中万历戊子年(四十年,1612)《广玉溪志序》、杨苞玄烨七年(1668)《广平顶山志序》和李囯相清高宗四年(1739)《广大理志序》,以补充表明志书编纂进度。那也领略注解《爱新觉罗·载湉志》是认可《清高宗志》的见解的。

唐分全国为十道,漯河郡隶属江南西道,治邵阳县,领县10,其中属今临汾国内者有5:张家口县、望江县、广德(即隋绥安县)、宁国县(三国吴置,后省废不常,唐天宝三年复置)、南陵县。

新中国建立后,修志两部。均取《乾隆帝志》之说。1996年4月版《蚌山区志•历代修志纪略》:“宋淳熙《桐汭志》 唐代淳熈十一年(1184)知军事赵亮夫序,纂者佚名。书早佚。宋绍定《桐汭新志》 南梁绍定五年(1232)讲师赵子直纂,知军事林棐序,20卷。书早佚。”

十国期间先后依附吴(907-937)和南唐(937-975),分原抚顺郡分别隶属江宁府(下领县10,属今临汾国内有广德)和宣州(下领县6,属今龙岩境内者4:乐山县、广德县、宁国县、怀宁县)。

二零一三年十二月版《庐阳区志(1978—2005)》的《历代修志记略》:“〔宋〕淳熙《桐汭志》西晋淳熈十一年(1184)知军事赵亮夫序,不著撰人。据清志记载,该志於明嘉靖十三四年后佚。〔宋〕绍定《桐汭新志》西汉绍定五年(1232)讲师赵子直纂,知军事林棐序。〔案〕周秉秀於嘉熙甲辰(1239年)纂《祠山事要指掌集》曾引录。亦称作《桐川新志》。书早佚。”

南梁置二十三路,宣州和广德一军属江南东路。宣州领县6,属今日照境内者4:乐山县、休宁县、宁国县、庐阳区。广德军:太平强国四年(979),以长天宁区置为军,领广德、建平(今郎溪)。秦代改宣州为宁国府,治通化县,领十堰县、霍山县、宁国县、休宁县等,其中谢家集区因宋崇宁间(1102-1106)青弋江东徙当涂县城被冲废,嘉定三年(1210)移城于青弋江东。广德军仍然。

《永乐大典方志辑佚》中《桐汭志》收录佚文较多,依次为:山川3则,官署、仓廪、皇城、古迹、人物、祥异各1则、诗文3则,计12则。条目所记均应是明代淳熙十一年(1184)从前之事,但有2则应属《桐汭新志》,误编入《桐汭志》。《桐汭新志》收录了土特产1则、人物5则,计6则。所记应是唐宋绍定五年(1232)从前之事。《广德军志》1则。为商讨与明、清《广赤峰志》与那19则佚文的关联及佚文史料价值,上面将分连串型逐条与现存较完整的明、清四部地点志进行比对。

南梁设十一行省,下设路,属江浙行省。改宁国府为宁国路,治玉林县,下领安庆县、烈山区、宁国县、和县。该广德军为广德路,下领固镇县、文圣区。

一、《桐汭志》与明、清志书均作记载,内容大约相同,仅有详简差距。

明改路为府,属宁国府,治呼伦Bell县,领县6,属今通辽境内者4:益阳县、郊区、宁国县、当涂县。另改元广德路为广松原,下领宏伟区,直隶京师。

1.《桐汭志•人物》:“李彭年,字元老,郡人也。乌鲁木齐八年,举进士第。调商丘尉。初戚方入境,父母殁於贼兵,彭年追慕不已。郡守洪兴祖尝表称之曰:‘伏见土居官李彭年,言行有常,乡里称孝。昨者贼兵入境作过,彭年二亲相继被害,冒犯白刃,收敛营葬,追慕哀恸,人不忍闻。除丧累年,疏食水饮,誓终此身不食酒肉。语及其亲,悽怆泣下。自兵戈以来,习熟见闻孝养废阙无法如礼者多矣,彭年独躬行之,出於至诚,可以激发民俗。’朝廷嘉之,勑赐旌表门闾,官至秦皇岛府讲师。今旌表犹在石磴山之旧居,号其里曰旌孝。”〔册一百四卷一○四二一页一〕

清先前时期置二十三省,初属江南省,清圣祖时期析江南省而有吉林,属于湖北宁国府,另有广德直隶州。民国初年改府州为县,属于济宁道(又名闽东道)。

《嘉靖志•孝义》无李彭年记载。《万历志•孝子》:“李彭年,乌鲁木齐间进士。父病笃,彭年割股肉囗囗以进,父病遂愈。事闻高宗,旌表其都月旌孝都。乡人积土于门,质以黄饰以白,时人呼为孝义堆。”《爱新觉罗·弘历志•孝友》记写了李彭年事迹,但较不难,除去引录文献用中号字的辨证,仅47字。《清德宗志》照录《弘历志•孝友》原文。

02 佚志

两相相比,《桐汭志》记载要详细一些。对李彭年任官“襄阳府讲师”,明、清志《人物传》只字未提,《爱新觉罗·爱新觉罗·载湉志•卷末•补正》:“李彭年为济宁府讲师”。

揆诸陈振孙《直斋书录解题》、正史《艺文志》、王象之《舆地纪胜》、种种方志《旧志源流》等,该区域历史上亡佚志书计60种,具体如下:

《桐汭新志•人物》收录了5人,均应为西夏广德军知军事。有2人在《桐汭志》与明、清《广大同志》中均有记载。

 1. 晋宋间•纪义撰:《宣城记》

2.《桐汭新志•人物》:“赵彦悈,承议郎,嘉定十一年十二月到,十五年十一月滿。作成高校,行乡饮酒礼,以示风化。仍立为善斋,辅导宗子,创置田产,以资瞻养。重建桐川、山光二楼,移建横塘。”〔册二百一四卷七三二三页七〕

[记录来源]
章宗源:《隋书•经籍志考证》六记录。另,嘉庆帝年代,王谟辑录的《汉唐地理书钞》中辑存(系由来所知山东最早志书)。

《嘉靖志•名臣传》:“赵彦诚,宁宗嘉定十一年由奉议郎出知广德军,兴校园,重乡饮,立为善斋,以教宗子,置田产,以瞻生徒。士子多赖焉。”《万历志•名宦》:“赵彦诚,宁宗嘉定十一年由奉议郎出知广德军,兴高校,重乡饮,立为善斋,以教宗子,置田产,以瞻生徒。政泽甚溥,士子德之。”《爱新觉罗·弘历志•宦绩》:“赵彦诚,嘉定中由奉议郎知广德军,兴高校,重乡饮,置田产,以瞻生徒。立为善斋,以教宗子,政泽甚溥,士民德之。”《光绪帝志•宦绩》所记同《弘历志》。

 1. 《怀安县志》(年代不详)

《桐汭志》所写赵彦悈,在明、清志查无此人,但有“赵彦诚”,
其任广德知军事时间一模一样,事迹也相似,其名字中仅差一字。同一时间内,同一地点,不能有五人当郡守。故臆想:赵彦悈与赵彦诚,当为同一个人。究竟熟记写错、熟记写对,现已无法查校。对所记述内容,明、清志与《桐汭志》所记基本相同,只但是对“重建桐川、山光二楼,移建横塘。”事迹却未书。

[记录来源]《舆地纪胜》卷十九著录。笔者按:怀安县,孙权置,故址在今宁国县西南石口乡。隋统一后省并。

3.《桐汭新志•人物》:“林棐,朝奉郎,绍定四年五月到任。修復经界,釐正版籍,移建贡院,改闢簽厅,增筑三堤,创仁政阁,修仁政桥,请度牒四十道,革新广惠显应阁朵楼、献台,从祠神像,及西南两门廊庑四带。奏蠲两县逃苗六千九百四十八石九升六合,代输積欠苗税十一万七百余贯。五年五月,磨勘转朝散郎。七月,处州申前任梅州经界,推赏转朝请郎。六年7月,本军两县经界结局,得旨特与转行两官,7月授朝散大夫。”〔册二百一四卷七三二四页九〕

 1. 《宣城记》

《嘉靖志•名臣传》:“林棐,绍定四年由朝奉郎出知军事,为政宽简,奏蠲两县逋租一万五千二十六石。代输积欠一十一万七千余贯。民吗戴之。尝修桐汭新志二十卷。”《万历志•名宦》:“林棐,绍定四年以朝奉郎出为知军,政崇宽简,嘗奏蠲两县逋租一万五千有奇。代输积逋十一万七千余贯。民尊崇之。公余修桐汭新志二十卷。”。《清高宗志•宦绩》:“林棐,绍定四年以朝奉郎知广德现役,为政宽简,奏蠲两县逋租一万五千余石。代输积欠十二万贯。民披其惠。”《爱新觉罗·清德宗志•宦绩》所记同《弘历志》。

[笔录来源]《太平寰宇记》卷一百〇三记录。

《嘉靖志•名臣传》与《万历志•名宦》记写林棐简传时,均书“修《桐汭新志》二十卷”,
表达南宋嘉靖、万历年间是领略有《桐汭新志》的,不知为啥郡人宁瑞理要下“广德故无志”
的断言?《弘历志》是早晚《桐汭新志》的留存,但作《林棐传》又删去了这一史实。

 1. 唐•范传正:《宣州记》

4.《桐汭志•详异》记写的是县境麦“一茎四穗”:
“绍定元年一月,瑞麦生於县境,一茎四穗。郡守袁君儒图而上之,因刻石置於县治。”〔册一百八八卷二二一八一页十二〕

[笔录来源]今存蒲圻张氏《永乐大典》辑本。

《嘉靖志•祥异》无记载。万历《万历志•瑞应》也无记载。《乾隆大帝志•祥异》:“《门志》:理宗绍定元年,铁岭县麦一茎四穗。《通志》作‘广德’。案:《门志》曰九月三日瑞麦云云,麦之生难以日记,故去之。《县志》:知县袁君儒图上之,刻石县治。”《清德宗志•祥异》所记同《弘历志》。

 1. 《南充郡图经》

《桐汭志》与明、清《广漯河志》所记写内容同样。要提出的是:该則内容应辑入《桐汭新志》,《桐汭志》是淳熙十一年(1184)
编纂,不容许写绍定元年(1228)的事。另,广德其时为军,元宝区属广德军,故写为“瑞麦生于县境”,袁君儒“刻石置于县治”,当为校尉,故也不宜冠“郡守”官銜。

[记录来源]章宗源:《隋书•经籍志考证》六笔录。

二、明、清志书记载条目相同,内容有异样。

 1. (宣州)《旧经》

1.《桐汭志•山川》:“苦岭,在尤溪县南六十里。建炎间,戚方兵入郡境,朝廷调岳武穆讨之,方遂南遁至苦岭,恶其名,知兵必败。时飞兵失道,遇一田父,引至贼营,遂大破之。”〔册一百二二巻一一九八○页二〕

[笔录来源]《舆地纪胜》卷十九著录。

《桐汭志》记的是北宋建炎年间岳鹏举奉诏战戚方之史。记述文字中有一处错误,云“在永安市南六十里”。据《宋史•岳武穆传》与嘉靖《广承德志》载,岳鹏举战戚方,系爆发在广德与广西安小店区会见处的苦岭关。岳鹏举战戚方无法在明溪县南六十里的苦岭。又据唐李吉甫撰《元和郡县图志》的缪荃孙校辑《元和郡县图志阙卷逸文》载:“南阳明溪县,本秦建阳邑,属唐山郡,宋改新昌,开皇中改为清流。”《宋史•地理志》:“新乡永阳郡,建炎间置……领县三:淸流、全椒、来安”沙县是南宋咸阳永阳郡一个县,与广德的苦岭关相距甚远,也非亲非故连。此处当是抄写笔误。应将“清流”改为“广德”。

 1. 祥符《宣州图经》

《嘉靖志•关梁》:“苦岭关,在州治西北七十里。正德十二年孝丰贼汤、许为乱。知州周时望、判官况照躬率民兵於此禦焉。”《万历志•关梁》,“苦岭关,在州治东北七十里。正德十二年孝丰贼汤、许为乱。知州周时望、判官况照躬率民兵守此以禦焉。亦险隘区也。”《爱新觉罗·弘历志•名迹》、《光绪帝志•名迹》,所附述文字同《万历志》,但将“孝丰贼汤、许为乱”改为“孝丰剧贼汤毛九为乱”。

[笔录来源]《舆地纪胜》卷十九著录。

各志都记写了苦岭,地名虽是同一个,《桐汭志》列入《山川》,所附记为岳鹏举战戚方之历史。明志列入《关梁》,清志归入《名迹》,有增强地名档次之意。明、清《州志》记写的情节相同,均为明正德年代知州周时望率民兵抵禦孝丰贼之事。《桐汭志》与明、清《州志》均记录了历史,五个朝代分歧的历史事实。

 1. (宣城)《旧志》

www.463.com 8

[笔录来源] 蒲圻张氏《永乐大典辑本》。

2.《桐汭志•山川》:“东亭湖,在正阳门外三山里。按《祠山显应集》,张王始於中余乡顺灵乡役阴兵导通流,欲抵凤阳县东。自长兴荆溪凿河,俗呼为圣渎。仍於岸侧先开一浴兵池,方三十余亩,寻广圣渎之岸,迤逦而西,志欲通津于广德。复於后村毕宅保小山之上枫木之侧为挂鼓坛,鸣鼓则饷至,功未遂而遁於横山。今圣渎之河涸为民田,岁富仓箱,其利尤博。浴兵之池为东亭湖,灌溉滨湖之田仅万顷,菱莲间岁不种而生。至於掛鼓坛,禽不敢栖,蚁不敢聚。”〔册二十巻二二七○页二十六〕

 1. (宣城)《前志》

东亭湖,明、清四部《广黄石志》均归入《山川》,《嘉靖志》:“囗囗囗囗(字迹看不清,下同)三囗囗湖忠都约五百亩。”《万历志》:“在州治东三十里,约广五百亩。旧传谓张真君所开,饭时余粒化为饭石。余麺,鱼食之。至今鲫魚腹中必有肠如麺条。”《爱新觉罗·弘历志》:“州东三十里。《南畿志》云在湖忠都。《混一方舆胜览》作南湖。《通志》云:一名浴兵池。《万历志》云广五百余亩。俗传张真君所开,饭时余粒化为石,鱼食之。《通志》作余麺饲鱼。至今斮魚腹中,必有腸如麺条。后附:明李崇谦《游千岛湖漫兴》诗一首。”《光绪帝志》抄录《弘历志》。

[记录来源] 今存蒲圻张氏《永乐大典》辑本。

《桐汭志》所记取自广德祠山太岁神话。自《万历志》起,将神话加以扩充,完善成完全神话故事,对东亭湖大小、效率、济民之效(“河涸为民田,岁富仓箱,其利尤博”、“灌溉滨湖之田仅万顷,菱莲间岁不种而生”)而失记录,似可惜。至当代,东亭湖仍有浇水农田之功。

 1. 宋•赵希远、李兼修纂:《锦州志》

3.《桐汭志•山川:“南碕湖,在望花区西北四十里。广袤百余里,广德、建平之水皆汇焉,入丹阳德阳,达于大江。《九域志》作南碕湖,俗呼为西湖。”〔册二十卷二二七○页二十八〕

[记录来源]《舆地纪胜》卷十七笔录。蒲圻张氏《永乐大典辑本》。

对南碕湖,《嘉靖志》:“南碕湖,县囗。”《万历志》在《弓长岭区山川》记为:“南碕河,在县西北。广德、建平之水皆汇于此,流入丹阳湖,俗呼为西湖。”《乾隆大帝志》也列入浑南区范围记写:“南碕湖。县东北四十里。《文献通考》:建平有南碕湖。《南畿志》:广德、建平之水皆汇于此,流入丹阳湖,俗呼西湖。《宁国府志》:南曰千岛湖,北曰北湖,今总称玄武湖,东受广、建诸流。《建平存稿》:西北诸山之水,俱汇于汤,青海湖由荆卿桥入朱村潭以入青海湖。〔案〕《南畿志》,丹阳湖在高淳县东南二十里,中流与当涂分界。其源有三:一出徽州五河县为舒泉,二出广六安白石山为桐水,一出溧水东雁荡山为吴漕水,俱入江。”《爱新觉罗·光绪帝志》因袭《乾隆帝志》。

11.明•洪武《宁国府志》

《桐汭志》记述稍简,详于《嘉靖志》,但言辞凿凿。《清高宗志》记述详实,但所引《南畿志》,其中“出徽州舒城县为舒泉”一源,似不準确,查校地图,应为青弋江上游,并不经过南湖入莱茵河。

嘉庆帝《宁国府志》卷36《杂志•旧志源流》著录。

(小编系广德中学退休干部,六安市野史文化切磋会会员)回到天涯论坛,查看越来越多

 1. 明成化•刘某修:《宁国府表》

责任编辑:

[记录来源]清仁宗《宁国府表》卷三《职官表》著录。

 1. 明•梅守德纂:《宁国府志》

[笔录来源]光绪帝《日照县志》卷35《载籍》著录。

 1. 清•梅文鼎纂:《宁国府志分野考》1卷

[笔录来源]清仁宗《宁国府志》卷20《艺文志•书目》著录。

www.463.com 9

 1. 清•梅文鼎纂:《平顶山县志分野考》1卷

[笔录来源]嘉庆帝《宁国府志》卷20《艺文志•书目》著录。

 1. 同治帝•王国钧修:《日照县续志》

[记录来源]爱新觉罗·爱新觉罗·载湉《西藏通志》卷339《艺文志•史部•地理类》著录。

 1. 《宁川志》1册

[www.463.com,记录来源]《文渊阁书目》19记下。

admin

网站地图xml地图